Vol 6, No 1

March 2017

DOI: http://doi.org/10.11591/ijres.v6.i1

Table of Contents

C. R. Balamurugan, S. P. Natarajan, T. S. Anandhi, B. Shanthi
PDF
1-19
Azaza Maher, Echaieb Kamel, Mami Abdelkader
PDF
20-27
K. Venkataramanan, B. Shanthi, T. S. Sivakumaran
PDF
28-35
G. Vadiraj, K. Shivanand, B. Sampat, G. Subramanya Nayak
PDF
36-40
Anurag Shrivastava, Sudhir Kumar Sharma
PDF
41-47
Munigoti Saikiran, Lalith Nagaram Nagarajan, Malladi Bharath
PDF
48-52
G. Durga Prasad, V Jegathesan
PDF
53-68