Vol 4, No 2

July 2015

DOI: http://doi.org/10.11591/ijres.v4.i2

Table of Contents

Dhruva R. Rinku, Gundu Srinath
PDF
55-62
Saranya R, Pradeep C, Neena Baby, Radhakrishnan R
PDF
63-70
Shashidhar H.G., Sanket Dessai, Shilpa Chaudhari
PDF
71-81
Nitish Meena, Nilesh Parihar
PDF
82-98
Ahmed Al-Wattar, Shawki Areibi, Gary Grewal
PDF
99-121
Ali Ghareaghaji
PDF
122-128
Ravi Khatwal, Manoj Kumar Jain
PDF
129-141
Ali Bouyahya, Yassine Manai, Joseph Haggège
PDF
142-160