Vol 7, No 2

July 2018

DOI: http://doi.org/10.11591/ijres.v7.i2

Table of Contents

Shamim Akhter, Divya Bareja, Satyendra Kumar
67-73
G. Prasad Acharya, M. Asha Rani
PDF
74-81
M. S. Sudha, T. C. Thanuja
PDF
82-90
Puladasu Sudhakar, Sushama Malaji, B. Sarvesh
PDF
91-103
Vikas Mittal
PDF
104-114
Nehru.K K, Nagarjuna T, Somanaidu U
PDF
115-123
Umasankar Ch, D. Naresh Kumar, Md. Abdul Rawoof, D. Khalandar Basha, N. Madhu
PDF
124-130