Vol 7, No 1

March 2018

DOI: http://doi.org/10.11591/ijres.v7.i1

Table of Contents

M. Parvathi, N. Vasantha, K. Satya Prasad
PDF
1-11
Deepak Prasad, Vijay Nath
PDF
12-20
Sanket Dessai, Sandeep G.
PDF
21-33
M. Subramania Siva, G. Jeyakumar
PDF
34-42
Saravanakumar Saravanakumar, Vijeyakumar Vijeyakumar, Sakthisudhan Sakthisudhan
PDF
43-47
Tayyaba Bokhari, Sajjad Haider Shami, Farhan Haseeb
PDF
48-56
Sumant S Yaliagr, Sanket Dessai
PDF
57-66